Dávám svůj souhlas KLUBU BERÁNEK, IČO: 08334609, ke shromažďování a evidenci osobních údajů a osobních citlivých údajů mého dítěte ve smyslu ustanovení zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů v platném znění a dále dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas poskytuji pro zpracování těch osobních údajů, které jsou v tomto souhlasu uvedeny. Tímto jsem si vědom skutečnosti, že data, která klub Beránek uchovává a zpracovává, jsou v souladu se zvláštními právními předpisy. Délka trvání souhlasu je přímo vázána na období školní docházky dítěte, včetně doby od poskytnutí údajů pro potřeby zápisu dítěte ke školní docházce.

Pro užití vizuálního materiálu na účely reklamních plakátů, letáků a placené reklamy tento souhlas neslouží a identifikace dítěte na podobných materiálech bude znemožněna potřebnou úpravou, případně bude vyžadován zvláštní souhlas se zpracováním vizuálního a jiného záznamu pro komerční účely. Byl jsem poučen o právech podle zákona a zejména o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu a o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné. Dále právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. 

Odesláním formuláře/přihlášky z webové stránky souhlasím s výše uvedeným.